TAILIEUCHUNG - Quyết định số 492/2000/QĐ-NHNN5

Quyết định số 492/2000/QĐ-NHNN5 về việc ban hành quy định về việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 492 2000 QĐ-NHNN5 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 492 2000 QĐ-NHNN5 NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 Luật các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc góp vốn mua cổ phần của tổ chức tín dụng. . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định về góp vốn mua cổ phần tại các văn bản dưới đây hết hiệu lực thi hành 1. Quy chế bảo đảm an toàn trong kinh doanh tiền tệ - tín dụng đối với tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 107 QĐ-NH5 ngày 9 tháng 6 năm 1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 2. Thông tư số 10 TT-NH5 ngày 6 tháng 7 năm 1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quy chế bảo đảm an toàn trong kinh doanh tiền tệ- tín dụng đối với tổ chức tín dụng. 3. Chỉ thị số 08-CT NH5 ngày 23 tháng 7 năm 1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc chấn chỉnh hoạt động hùn vốn liên doanh mua cổ phần của các Ngân hàng thương mại và Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam. 4. Quy chế cổ đông cổ phần cổ phiếu và vốn điều lệ của tổ chức tín dụng cổ phần ban hành theo Quyết định số 275 QĐ-NH5 ngày 7 tháng 11 năm 1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Giám đốc tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    3    0    14-08-2020
7    4    0    14-08-2020
1          14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
35    22    0
13    3    0
508    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
3    3    0
21    5    0