TAILIEUCHUNG - Quyết định số 185/2003/QĐ-BTC

Quyết định số 185/2003/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 185 2003 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 185 2003 QĐ-BTC NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẠI LÝ BÁN VÉ XỔ SỐ KIẾN THIẾT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Xét đề nghị của Vụ trưưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết áp dụng trong kinh doanh xổ số kiến thiết. Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thực hiện từ ngày 01 01 2004. Vụ trưưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính Chánh văn phòng Thủ trưưởng các đơn vị thuộc Bộ Giám đốc Sở Tài chính Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh thành phố trực thuộc trung ưương và các đại lý bán vé xổ số kiến thiết chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Lê Thị Băng Tâm Đã ký QUY CHẾ ĐẠI LÝ BÁN VÉ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Ban hành kèm theo quyết định số 185 2003 QĐ BTC ngày 13tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi áp dụng 1. Quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết áp dụng trong kinh doanh vé xổ số kiến thiết truyền thống vé xổ số lôtô vé xổ số cào biết kết quả ngay vé xổ số bóc biết kết quả ngay. 2. Quy chế này không áp dụng đối với kinh doanh xổ số điện toán và các đợt xổ số đặc biệt phát hành thông qua các tổ chức đoàn thể. Điều 2. Yêu cầu trong thực hiện quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết 1. Công ty xổ số kiến thiết tổ chức hệ thống đại lý bán vé xổ số kiến thiết hợp lý nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xổ số để góp phần động viên tiền nhàn rỗi của các tầng lớp dân cư vào ngân sách nhà nước xây dựng các công trình phúc lợi xã hội y tế giáo dục. 2. Công ty xổ số

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
2    3    0
10    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
248    4    0