TAILIEUCHUNG - Nghị định số 43/2001/NĐ-CP

Nghị định số 43/2001/NĐ-CP về việc quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm do Chính Phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 43 2001 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 8 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHỈNH PHỦ SỐ 43 2001 NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2001 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TÀI CHỈNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VÀ DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi áp dụng 1. Nghị định này quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thành lập tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm 2. Nghị định này không áp đụng đối với tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Điều 2. Nguyên tắc quản lý tài chính Doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tự chủ về tài chính tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh và thực hiện các nghĩa vụ cam kết của mình theo quy định của pháp luật. Điều 3. Cơ quan quản lý nhà nước Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Chương 2 QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TÀI SẢN MỤC 1 VỐN PHÁP ĐỊNH VỐN ĐIỀU LỆ KÝ QUỸ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN Điều 4. Vốn pháp định 1. Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm a Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đồng Việt Nam hoặc đô la Mỹ b Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đồng Việt Nam hoặc đô la Mỹ. 2. Mức vốn pháp định của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đồng Việt Nam hoặc đô la Mỹ. Điều 5. Vốn điều lệ 1. Vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là vốn ghi trong điều lệ doanh nghiệp. 2. Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải luôn duy trì mức vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định được quy định tại Điều 4 Nghị định

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0