TAILIEUCHUNG - Chương 16 - THĂM DÒ, TRÌNH BÀY VÀ XEM XÉT DỮ LIỆU

Exploratory data analysis (Phân tích dữ liệu thăm dò) – the data guide the choice of analysis--or a revision of the planned analysis (dữ liệu giúp chọn loại phân tích, hay xem xét lại kế hoạch phân tích dữ liệu) | Chương 16 THĂM DÒ, TRÌNH BÀY VÀ XEM XÉT DỮ LiỆU Types of Data Analysis Các loại phân tích dữ liệu Exploratory data analysis (Phân tích dữ liệu thăm dò) the data guide the choice of analysis--or a revision of the planned analysis (dữ liệu giúp chọn loại phân tích, hay xem xét lại kế hoạch phân tích dữ liệu) Confirmatory data analysis (Phân tích dữ liệu khẳng định) closer to classical statistical inference in its use of significance and confidence (gần với suy diễn thống kê cổ điển, đó là sử dụng mức ý nghĩa và độ tin cậy) may use information from a closely related data set or by validating findings through the gathering and analyzing of new data (sử dụng thông tin từ tập dữ liệu có liên quan gần nhất hay xác nhận kết quả qua việc thu thập và phân tích dữ liệu mới) Các kỹ thuật trình bày và xem xét phân phối của dữ liệu Frequency Table (Bảng tần số) Visual Displays (trình bày bằng đồ họa) Histograms (biểu đồ phân phối tần số) Stem-and-leaf display (biểu đồ thân và lá) Box-plot (biểu đồ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT