TAILIEUCHUNG - Quyết định số 42/1999/QĐ-BCN

Quyết định số 42/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Than Cẩm Phả thuộc Công ty Than Quảng Ninh thành Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá mài do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 42 1999 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 16 tháng 07 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP THAN CẨM PHẢ THUỘC CÔNG TY THAN QUẢNG NINH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 09 tháng 7 năm 1999 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án chuyển Xí nghiệp Than Cẩm Phả thuộc Công ty Than Quảng Ninh thành Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá mài Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam Công văn số 1588 TT-HĐQT ngày 24 tháng 06 năm 1999 Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Than Cẩm Phả đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Than Quảng Ninh - Doanh nghiệp thành viên độc lập Tổng Công ty Than Việt Nam gồm có 1 Cơ cấu vốn Điều lệ Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là đồng năm tỷ đồng trong đó Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước 51 vốn Điều lệ Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 41 vốn Điều lệ Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp 8 vốn Điều lệ. Giá trị một cổ phần đồng Việt Nam. 2 Giá trị của Xí nghiệp Than Cẩm Phả Quyết định số 768 QĐ HĐQT ngày 04 tháng 05 năm 1999 của Tổng Công ty Than Việt Nam về xác định giá trị Xí nghiệp Than Cẩm Phả tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 1999 để cổ phần hoá - Giá trị thực tế doanh nghiệp đồng - Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng. 3 Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp - Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ phần phần giá trị được ưu đãi là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0