TAILIEUCHUNG - Quyết định số 09/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 09/2001/QĐ-TTg về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu và chế biến thuỷ sản đông lạnh 4 thuộc Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 09 2001 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 01 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CHẾ BIẾN THUỶ SẢN ĐÔNG LẠNH 4 THUỘC TỔNG CÔNG TY THUỶ SẢN VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thủy sản QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu và chế biến thuỷ sản đông lạnh 4 theo đề nghị tại công văn số 3095 BTS-TTr ngày 19 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản 1. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần nhà nước 25 vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 30 vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông Việt Nam ngoài doanh nghiệp 25 vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông nước ngoài 20 vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Xuất nhập khẩu và chế biến thuỷ sản đông lạnh 4 tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 1999 để cổ phần hoá là đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp - Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ phần phần giá trị được ưu đãi là đồng. - Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động nghèo trả chậm là cổ phần giá trị được trả chậm đồng. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu và chế biến thuỷ sản đông lạnh 4 thuộc Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam thành Công ty cổ phần - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam Công ty cổ phần Thuỷ sản số 4. - Tên giao dịch quốc tế SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY No4. - Trụ sở chính số 331 Bến Vân Đồn phường 1 quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty cổ phần Thủy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0