TAILIEUCHUNG - Quyết định số 41/1999/QĐ-BCN

Quyết định số 41/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Xây lắp Điện thuộc Công ty Điện lực 2 thành Công ty cổ phần Xây lắp Điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành để sửa đổi Điều 1 Quyết định số 86/1998/QĐ-BCN ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Xí nghiệp Xây lắp Điện thuộc Công ty Điện lực 2 thành Công ty cổ phần Xây lắp Điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành. | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 41 1999 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 07 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 86 1998 QĐ-BCN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1998 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN XÍ NGHIỆP XÂY LẮP ĐIỆN THUỘC CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 thángll năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Sau khi xem xét Quyết định số 165 EVN HĐQT-TCKT ngày 12 tháng 06 năm 1999 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về việc xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần của Xí nghiệp Xây lắp Điện thuộc Công ty Điện lực 2 và đề nghị của Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam công văn số 3428 EVN TCCB-LĐ ngày 16 tháng 06 năm 1999 và công văn số 3856 EVN TCCB-LĐ ngày 06 tháng 07 năm1999 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 86 1998 QĐ-BCN ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về phê duyệt Phương án và chuyển Xí nghiệp Xây lắp Điện thuộc Công ty Điện lực 2 thành Công ty cổ phần Xây lắp Điện như sau 1 Cơ cấu vốn Điều lệ Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần là đồng sáu tỷ đồng trong đó - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước là 50 18 vốn Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Điện được tiếp tục bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước cho đến khi cổ phần Nhà nước ở mức 20 vốn Điều lệ như trong phương án được duyệt . - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp là 33 99 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp là 15 83 vốn Điều lệ. Giá trị một cổ phần là đồng Việt Nam. 2 Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần vào 0h ngày 01 tháng 01 năm1999 Giá trị thực tế của doanh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
163    10    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
125    4    0
TÀI LIỆU HOT
362    4    0