TAILIEUCHUNG - Quyết định số 145/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định số 145/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Công ty Xây dựng và phát triển nông thôn 3 thành Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển nông thôn 3 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ Phát triển nông THÔN Số 145 2000 QĐ-BNN-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V V CHUYỂN CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 3 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 3 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 01 - 11 - 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Xây dựng và phát triển nông thôn 3 doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập đơn vị thành viên Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các nội dung chủ yếu sau đây 1. Hình thức cổ phần hoá Giữ nguyên giá trị thuộc vốn Nhà nước hiện có tại Doanh nghiệp phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn để phát triển Doanh nghiệp. 2. Giá trị thực tế của Doanh nghiệp tại thời điểm 0 giờ ngày 01-01-2000 để cổ phần hoá là đồng năm tỷ bảy trăm năm mốt triệu ba trăm bốn mươi nghìn bốn trăm bảy mươi đồng . Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp là đồng một tỷ hai trăm sáu hai triệu một trăm lẻ ba nghìn tám trăm sáu ba đồng . 3. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần đồng hai tỷ đồng . Tổng số Vốn này chia thành cổ phần bằng nhau mỗi cổ phần đồng với cơ cấu như sau - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 39 6 vốn Điều lệ bằng cổ phần đồng - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Doanh nghiệp 60 4 vốn Điều lệ bằng cổ phần đồng 4. Ưu đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp - Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp cổ phần. Phần giá trị được .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
50    5    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
8    3    0
6    5    0
3    6    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
17    3    0
39    5    0