TAILIEUCHUNG - Quyết định số 78/2000/QĐ-UBCK

Quyết định số 78/2000/QĐ-UBCK Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 04/1998/QĐ-UBCK3 ngày 13/10/1998 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 78 2000 QĐ-UBCK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nAm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀNƯỚC SỐ 78 2000 QĐ-UBCK NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04 1998 QĐ-UBCK3 NGÀY 13 10 1998 CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 75 CP ngày 28 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Căn cứ Nghị định số 48 1998 NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều trong Quy chế về tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 04 1998 QĐ-UBCK3 ngày 13 tháng 10 năm 1998 của Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán nhà nước như sau 1. Bổ sung khoản 6 7 Điều 2 như sau 6. Bản sao hợp lệ là bản sao có xác nhận của cơ quan công chứng Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật. 7. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ các tài liệu có nội dung đúng và đủ theo quy định của pháp luật. 2. Bãi bỏ khoản 4 Điều 5. 3. Sửa đổi điểm b d e và f khoản 1 Điều 6 như sau b. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần chứng khoán thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán có từ hai thành viên trở lên hoặc quyết định giao vốn của tổ chức chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán một thành viên d. Lý lịch tóm tắt của những người sau - Các thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần chứng khoán - Các thành viên Hội đồng quản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
51    6    0    12-08-2020
3    5    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0