TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Hàm và thư viện

Nội dung chương 3: Hàm và lập trình hướng hàm; khai báo, định nghĩa hàm; truyền tham số và trả về kết quả; thiết kế hàm và thư viện; thư viện chuẩn ANSI-C; làm việc với tệp sử dụng thư viện C++; nạp chồng tên hàm C++; hàm inline trong C++. | Kỹ thuật lập trình Phần II Lập trình có cấu trúc Chương 3 Hàm-va t start stop ------Ạ J jrjl0l0l O 9 oiO lG0 ijiLgiicg __ jJig o LQGController i M m ra g Wnffl0RJhJ Nfflfflnfflffli igigiggigil------ g y A x B u I0U start stop JIUTI J JiJJ1 igigligigigiggig IlÍ0 Yia0WJlfJJ l UG ggiggggg g j x 9 14 2005 Nộidung chương 3 Hàm và lập trình hướng hàm Khai báo định nghĩa hàm Truyền tham số và trả về kết quả Thiết kế hàm và thư viện Thư viện chuẩn ANSI-C Làm việc với tệp tin sử dụng thư viện C Nạp chồng tên hàm C Hàm inline trong C Chương 3 Hàm và thư viện 2005 - HMS Hàm và lậptrình hướng hàm Lập trình có cấu trúc có thể dựa trên một trong hai phương pháp Lập trình hướng hàm function-oriented còn gọi là hướng nhiệm vụ task-oriented hướng thủ tục procedure-oriented Lập trình hướng dữ liệu data-oriented DL 1 DL 2 DL 3 Chương 3 Hàm và thư viện 2005 - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN