TAILIEUCHUNG - Nghị định số 34/1999/NĐ-CP về quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 1999 do Chính phủ ban hành

Nghị định số 34/1999/NĐ-CP về quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 1999 do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 34 1999 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 5 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 34 1999 NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 1999 QUY ĐỊNH VIỆC PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI XÂY DỰNG tổ quốc năm 1999 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Pháp lệnh phát hành công trái xây dựng Tổ quốc số 12 1999 PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999 Để thực hiện việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc theo Nghị quyết số 18 1998 QH10 ngày 25 tháng 11 năm 1998 của Quốc hội Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích phát hành công trái Chính phủ phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999 nhằm huy động nguồn vốn trong nhân dân để đầu tư tăng thêm cho thủy lợi xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng ở nông thôn trước hết là các xã nghèo đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 18 1998 QH10 ngày 25 tháng 11 năm 1998 của Quốc hội. Điều 2. Đối tượng mua công trái 1. Công dân Việt Nam ở trong nước và ngoài nước. 2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 3. Người nước ngoài làm việc cư trú ở Việt Nam. 4. Cơ quan hành chính sự nghiệp. 5. Tổ chức chính trị chính trị - xã hội xã hội xã hội - nghề nghiệp. 6. Doanh nghiệp nhà nước. 7. Doanh nghiệp khác thuộc mọi thành phần kinh tế. 8. Tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Đối tượng quy định tại khoản 4 5 và 6 của điều này không được sử dụng vốn và kinh phí của ngân sách nhà nước để mua công trái. Chương 2 NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều 3. Loại tiền kỳ hạn thời gian phát hành công trái và lượng vốn huy động 1. Công trái xây dựng Tổ quốc phát hành năm 1999 thu và ghi bằng tiền Việt Nam có kỳ hạn 5 năm tính từ thời điểm phát hành. 2. Thời gian phát hành bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 năm 1999. 3. Tổng mức vốn huy động là tỷ đồng bốn nghìn tỷ đồng . Điều 4. Mệnh giá công trái 1. Công trái phát hành năm 1999 có in trước mệnh giá và không ghi tên. 2. Mệnh giá tối thiểu của một phiếu công trái là đồng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT