TAILIEUCHUNG - Quyết định số 162/1999/QĐ-NHNN9

Quyết định số 162/1999/QĐ-NHNN9 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 162 1999 QĐ-NHNN9 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 08 tháng 5 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ I62 I999 QĐ-NHNN9 NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997. Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 2 3 1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 88 1998 NĐ-CP ngày 2 11 1998 của Chính phủ về chức năng quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo QUYẾT ĐỊNH Điều Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tân Thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước . Điều Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 120 QĐ-NH14 ngày 24 4 1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Điều Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Lê Đức Thuý Đã ký QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG Ban hành kèm theo Quyết định số 162 1999 QĐ-NHNN9 ngày 08 5 1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Chương 1 ĐIỀU KHOẢN CHUNG Điều Trung tâm Thông tin tín dụng là đơn vị sự nghiệp thuộc bộ máy của Ngân hàng Nhà nước có chức năng thu nhận phân tích dự báo và cung ứng thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác có liên quan đến tiền tệ và hoạt động ngân hàng cho Ngân hàng Nhà nước và các Tổ chức tín dụng. Điều Trung tâm Thông tin tín dụng có con dấu để giao dịch. Thực hiện chế độ tài chính theo quy định của Thống đốc. Điều Điều .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0