TAILIEUCHUNG - Quyết định số 71/2000/QĐ-BCN

Quyết định số 71/2000/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư thành Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 71 2000 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 18 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ XẾP DỠ VẬT TƯ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần Xét Phương án chuyển Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng thành viên Tổng công ty Thép Việt Nam thành Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí và Biên bản thẩm định ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp đối với Phương án Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam tờ trình số 2041 T-TC ngày 30 tháng 11 năm 2000 Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng thành viên Tổng Công ty Thép Việt Nam gồm những điểm chính như sau. 1. Cơ cấu vốn điều lệ Vốn điều lệ Công ty cổ phần là đồng năm tỷ năm trăm triệu đồng . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp 80 95 - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Xí nghiệp 19 05 . Giá trị một cổ phần đồng. 2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư Quyết định số 1890 QĐ-T-TC ngày 09 tháng 11 năm 2000 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam về xác định giá trị Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 09 năm 2000 để cổ phần hoá là đồng. Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là đồng. 3. Ưu đãi cho .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT