TAILIEUCHUNG - Quyết định số 106/2000/QĐ-TTg

Quyết định số 106/2000/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Dịch vụ vận tải Sài Gòn thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 106 2000 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 07 tháng 09 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN THÀNH CÔNG TY CỔ PHAN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty Dịch vụ vận tải Sài Gòn theo đề nghị tại công văn số 2584 BGTVT ngày 07 tháng 8 năm 2000 và công văn số 344 BGTVT ngày 14 tháng 02 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 1. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 37 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 33 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp 10 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho nhà đầu tư nước ngoài 20 vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty đến ngày 01 tháng 7 năm 1999 để cổ phần hoá là đồng trong đó giá trị thực tế vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động cổ phần phần giá trị được ưu đãi đồng. 4. Đào tạo và đào tạo lại cho người lao động đồng. Điều 2. Chuyển Công ty Dịch vụ vận tải Sài Gòn thuộc Bộ Giao thông vận tải thành Công ty cổ phần - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN. - Tên giao dịch quốc tế SAIGON TRARSPORT AGENCY JOINT STOCK COMPANY. - Tên viết tắt Tranaco - Trụ sở chính 19-21-23 Phạm Viết Chánh phường Nguyễn Cư Trinh quận I thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn kinh doanh các ngành nghề sau - Vận tải bốc xếp hàng hoá thông thường hàng siêu trường siêu trọng container và quá cảnh cho Lào Campuchia - Dịch vụ vận tải .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0