TAILIEUCHUNG - Quyết định số 90/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định số 90/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Xí nghiệp Sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh thành Công ty cổ phần VIAN do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số 90 2000 QĐ-BNN-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 15 tháng 08 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V V CHUYỂN XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ VẬT TƯ ĐÔNG ANH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIAN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 01 - 11 - 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 - 6 - 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều Phê duyệt phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh bộ phận của Công ty Sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật Công ty Sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập đơn vị thành viên Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm các nội dung chủ yếu sau đây 1. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 1999 là đồng bốn tỷ hai trăm chín tám triệu năm trăm tám tư nghìn một trăm tám mươi đồng . Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Xí nghiệp là đồng hai tỷ năm trăm ba mươi triệu tám trăm hai hai nghìn một trăm năm mươi lăm đồng . 2. Vốn Điều lệ của công ty cổ phần là đồng bốn tỷ đồng . Tổng số vốn này chia thành cổ phần bốn mươi nghìn cổ phần cơ cấu như sau - Tỷ lệ cổ phần nhà nước 43 7 vốn Điều lệ bằng cổ phần - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp 43 7 vốn Điều lệ bằng cổ phần - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Xí nghiệp 12 6 vốn Điều lệ bằng 5000 cổ phần . 3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp cổ phần. Phần giá trị được ưu đãi là đồng bốn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    4    0    15-08-2020
12    6    0    15-08-2020
18    5    0    15-08-2020
21    3    0    15-08-2020
30    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
2    3    0
1    3    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
580    3    0