TAILIEUCHUNG - Quyết định số 40/QĐ-SGDHCM

Quyết định số 40/QĐ-SGDHCM về việc sửa đổi, bổ sung quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành | BỘ TÀI CHÍNH SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Số 40 QĐ-SGDHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ngày 24 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Chứng khoán số 70 2006 QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 14 2007 NĐ-CP ngày 19 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Căn cứ Quyết định số 599 QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành Sở Giao dịch Chứng khoán Căn cứ Quyết định số 2644 QĐ-BTC ngày 06 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Căn cứ Công văn số 2292 UBCK-PTTTngày 20 tháng 11 năm 2008 về việc chấp thuận ban hành Quy chế sửa đổi bổ sung Quy chế giao dịch chứng khoán Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số Điều tại Quy chế giao dịch Chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 124 QĐ-SGDHCM vào ngày 09 10 2007 như sau 1. Thay thế Khoản Điều 2 như sau Hệ thống nhập lệnh tại Sàn là hệ thống máy tính tại Sàn giao dịch SGDCK dùng để nhập lệnh của nhà đầu tư vào Hệ thống giao dịch. 2. Sửa đổi Khoản Điều 2 như sau Thiết bị đầu cuối là các máy tính nhập lệnh thuộc hệ thống nhập lệnh tại Sàn giao dịch SGDCK . 3. Bổ sung Khoản Điều 2 như sau Giao dịch trực tuyến là việc Thành viên sử dụng Hệ thống giao dịch của Thành viên kết nối trực tiếp với Hệ thống giao dịch của SGDCK để thực hiện giao dịch chứng khoán theo các Quy định hiện hành về giao dịch chứng khoán. 4. Bổ sung Khoản Điều 2 như sau Hệ thống giao dịch của Thành viên là toàn bộ hoặc một phần hệ thống máy tính của Thành viên kết nối với Hệ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
155    2    0    10-08-2020
8    5    0    10-08-2020
4    3    0    10-08-2020
4    7    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0