TAILIEUCHUNG - Hạch toán theo quyết định 15 - loại tài sản 5

NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Loại tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các loại nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp, của các thành viên góp vốn trong công ty liên doanh, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh hoặc các cổ đông trong công ty cổ phần,. Nguồn vốn chủ sở hữu là số vốn của các chủ sở hữu mà doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán. Nguồn vốn chủ sở hữu do chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư góp vốn hoặc. | H ẠCH TOÁN THEO QUY ẾT ĐỊNH 15 2006 Q Đ-BTC LOẠI TÀI KHOẢN 4 NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Loại tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng giảm các loại nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp của các thành viên góp vốn trong công ty liên doanh công ty TNHH doanh nghiệp tư nhân công ty hợp danh hoặc các cổ đông trong công ty cổ phần . Nguồn vốn chủ sở hữu là số vốn của các chủ sở hữu mà doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán. Nguồn vốn chủ sở hữu do chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư góp vốn hoặc hình thành từ kết quả kinh doanh do đó nguồn vốn chủ sở hữu không phải là một khoản nợ. Một doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều chủ sở hữu vốn. Đối với công ty Nhà nước vốn hoạt động do Nhà nước giao hoặc đầu tư nên Nhà nước là chủ sở hữu vốn. Đối với doanh nghiệp liên doanh công ty TNHH công ty hợp danh thì chủ sở hữu vốn là các thành viên tham gia góp vốn hoặc các tổ chức cá nhân tham gia hùn vốn. Đối với các công ty cổ phần thì chủ sở hữu vốn là các cổ đông. Đối với các doanh nghiệp tư nhân chủ sở hữu vốn là cá nhân hoặc chủ hộ gia đình. Nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm - Vốn đóng góp của các nhà đầu tư để thành lập mới hoặc mở rộng doanh nghiệp. Chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp có thể là Nhà nước cá nhân hoặc các tổ chức tham gia góp vốn các cổ đông mua và nắm giữ cổ phiếu - Các khoản thặng dư vốn cổ phần do phát hành cổ phiếu cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá - Các khoản nhận biếu tặng tài trợ nếu được ghi tăng vốn chủ sở hữu - Vốn được bổ sung từ kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của chính sách tài chính hoặc quyết định của các chủ sở hữu vốn của Hội đồng quản trị . - Các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản và các quỹ hình thành từ lợi nhuận sau thuế Quỹ đầu tư phát triển quỹ dự phòng tài chính các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu lợi nhuận chưa phân phối nguồn vốn đầu tư XDCB . - Giá trị cổ phiếu quỹ làm giảm nguồn vốn chủ sở hữu. HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN LOẠI

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    4    0    10-08-2020
7    5    0    10-08-2020
2    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN