TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tụ điện

Vật dẫn: trong vật dẫn luôn luôn tồn tại các hạt mang điện tự do. Các hạt mang điện tự do chuyển động hỗn loạn theo mọi hướng mà không chuyển động thành dòng. Chất điện nuôi: Trong chất điện môi không tồn tại các hạt mang điện tự do. Các electron liên kết chặt chẽ với nguyên tử | ĐIỆN Kiểm tra bài cũ 1. Vật dẫn là gì Chất điện môi là gì 2. Đặc điệm củà điện trường đệu. Điện trường đệu xuất hiện ờ đàu Nệu đặc điểm đường sức củà điện trường đệu. TRA LỜI 1. Vât dẫn Trong vật dẫn luôn luôn tồn tại các hạt mang điện tự hạt mang điện tự do chuyển đọng hôn loạn theo moi hướng má khong chuyển động thánh dong - Vật dán dán điện đước - Chất điên môi trong chất điện moi khong ton tái các hát máng điện tự do. Các electron liển kết chát che vớí nguyện tử - chất điện moi khong dán điện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
26    6    0
94    8    0