TAILIEUCHUNG - Quyết định số 15/QĐ-TTLK

Quyết định số 15/QĐ-TTLK về việc ban hành quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ban hành | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 15 QĐ-TTLK Hà Nội ngày 02 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC hiện quyền cho người sở hữu CHỨNG KHOÁN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Quyết định số 189 2005 QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Căn cứ Quyết định số 87 2007 QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký lưu ký bù trừ và thanh toán chứng khoán Căn cứ Quyết định số 3195 QĐ-BTC ngày 19 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Theo đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký Chứng khoán QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Điều 3. Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Giám đốc Chi nhánh Trưởng phòng Đăng ký Chứng khoán và Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . GIÁM ĐỐC Nơi nhận - Như Điều 3 - UBCKNN để b cáo - SGDCKTPHCM TTGDCK HN - BGĐ TTLK - Chi nhánh LK NCPT CNTH Phương Hoàng Lan Hương - Lưu HCTH ĐK. QUY CHẾ THỰC HIỆN QUYỀN CHO NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN Ban hành kèm theo Quyết định số 15 QĐ-TTLK ngày 15 tháng 04 năm 2008 của Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định nội dung liên quan đến các hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán TTLK bao gồm 1. Quyền bỏ phiếu. 2. Quyền nhận lãi vốn gốc trái phiếu và cổ tức bằng tiền. 3. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cổ phiếu thưởng. 4. Quyền mua chứng khoán phát hành thêm. 5. Quyền chuyển đổi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU HOT