TAILIEUCHUNG - Thông tư số 10/1999/TT-BTC

Thông tư số 10/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn tạm thời chế độ quản lý tài chính đối với Trung tâm giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 10 1999 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 1 năm 1999 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10 1999 TT BTC NGÀY 29 THÁNG 1 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Căn cứ Nghị định số 178 CP ngày 28 10 1994 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 48 1998 NĐ CP ngày 11 7 1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Căn cứ Quyết định số 127 1998 QĐ-TTg ngày 11 7 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính áp dụng đối với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán như sau I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Uỷ ban chứng khoán Nhà nước có tư cách pháp nhân có trụ sở có con dấu và tài khoản riêng. 2. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán được Ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên. Việc trích lập các quỹ của Trung tâm được thực hiện trên cơ sở số thu từ hoạt động của Trung tâm. 3. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thực hiện thu các loại phí lệ phí theo quy định của cấp có thẩm quyền. 4. Mọi khoản thu và chi phát sinh tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán đều được phản ánh bằng đồng Việt Nam nếu có phát sinh bằng ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. 5. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thực hiện việc lập kế hoạch thu chi tài chính hàng quý năm theo chế độ tài chính Nhà nước quy định Thực hiện công tác kế toán quyết toán thu chi tài chính theo Pháp lệnh Kế toán Thống kê và chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước. II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 1. Nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán a. Nguồn kinh phí hoạt động có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước - Phần kinh phí hoạt động của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán do Ngân sách Nhà nước cấp theo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
291    3    0    10-08-2020
12    5    0    10-08-2020
47    5    0    10-08-2020
11    8    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0