TAILIEUCHUNG - Thông tư liên tịch 56/2000/TTLT-BTC-BGTVT

Thông tư liên tịch 56/2000/TTLT-BTC-BGTVT về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trong ngành đăng kiểm do Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải ban hành | BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI-BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 56 2000 TTLT-BTC-BGTVT Hà Nội ngày 14 tháng 6 năm 2000 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 56 2000 TTLT-BTC-BGTVT NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCHOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH TRONG NGÀNH ĐĂNG KIỂM Căn cứ Nghị định số 56 CP ngày 2 10 1996 của Chính phủ về doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích Thông tư số 06 TCDN ngày 24 02 1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích Căn cứ Nghị định số 27 1999 NĐ-CP ngày 20 4 1999 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 59 CP ngày 3 10 1996 của Chính phủ Căn cứ Nghị định số 04 1999 NĐ-CP ngày 30 01 1999 của Chính phủ về phí. lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước Thông tư số 54 1999 TT BTC ngày 10 5 1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04 1999 NĐ-CP ngày 30 01 1999 của Chính phủ về phí lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước Căn cứ Quyết định số 27 2000 QĐ-BTC ngày 24 02 2000 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật và chất lượng thiết bị phương tiện giao thông vận tải. Căn cứ đặc điểm hoạt động của ngành Đăng kiểm Việt Nam Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn ché độ quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích trong ngành Đăng kiểm Việt Nam như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị Đăng kiểm trực thuộc Sở Giao thông vận tải Sở Giao thông công chính địa phương được cơ quan có thẩm quyền quyết định là doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích gọi chung là doanh nghiệp công ích Đăng kiểm . 2. Doanh nghiệp công ích Đăng kiểm có trách nhiệm sử dụng vốn và các nguồn lực do Nhà nước giao để thực hiện công tác đăng kiểm theo các biểu giá lệ phí hiện hành địa phương

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT