TAILIEUCHUNG - Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC

Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ kế toán công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành | B Ộ TÀI CHÍNH C Ộ NG HÒA XÃ H ỘI CH Ủ NGH Ĩ A VIỆ T NAM Độ c l ậ p - T ự do - H ạ nh phúc S Ố 99 2000 Q Đ -BTC Hà Nội ngày 13 tháng 06 năm 2000 QUYẾT ĐỊ NH C Ủ Az B Ộ TR ƯỞNG B Ộ TÀI CHÍNH S Ố 99 2000 Q Đ-BTC NGÀY 13 THÁNG 06 N Ă M 2000 V Ề VIỆ C BAN HÀNH CH Ế ĐỘ K Ế TOÁN CÔNG TY CH ỨNG KHOÁN B Ộ TR ƯỞ NG B Ộ TÀI CHÍNH Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê được công bố theo Lệnh số 06 LCT HĐNN8 ngày 20 05 1988 của Hội đồng Nhà nước và Điều lệ tổ chức Kế toán Nhà nước ban hành theo Nghị định số 25 - HĐBT ngày 18 03 1989 của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 03 1993 của Chính phủ về Nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 178 CP ngày 28 10 1994 của Chính phủ về Nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính Căn cứ Quyết định số 1141 QĐ TC CĐKT ngày 01 11 1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp. Sau khi có ý kiến thoả thuận với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 09 UBCK ngày 28 02 2000 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán. QUY Ế T ĐỊ NH Đ i ề u 1- Ban hành kèm theo Quyết định này Chế độ kế toán Công ty chứng khoán gồm - Chế độ chứng từ kế toán - Hệ thống tài khoản kế toán và giải thích nội dung kết cấu phương pháp ghi chép các tài khoản kế toán - Chế độ sổ kế toán - Hệ thống báo cáo tài chính. Đ i ề u 2- Chế độ kế toán Công ty chứng khoán áp dụng cho tất cả các công ty chứng khoán hoạt động tại Việt Nam. Đ i ề u 3- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 07 2000. Đ i ề u 4- Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Trần Văn Tá Đã ký CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Ban hành theo Quyết định số 99 2000 QĐ-BTC ngày 13 tháng 06 năm 2000 của Bộ Tài chính Phần thứ nhất Chế độ chứng từ kế toán Phần thứ hai Hệ thống tài khoản kế toán và giải thích nội dung kết cấu phương pháp ghi chép các tài khoản kế toán Phần

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0