TAILIEUCHUNG - Thông tư số 16/1998/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA

Thông tư số 16/1998/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA về việc hướng dẫn một số điểm về việc công nhận và giải quyết quyền lợi đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh do Bộ lao động thương binh xã hội- Bộ quốc phòng- Bộ công an ban hành | BỘ CÔNG AN-BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 16 1998 TTLT-BLĐTBXH- BQP-BCA Hà Nội ngày 25 tháng 11 năm 1998 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ QUỐC PHÒNG - Bỏ CÔNG AN SỐ 16 1998 TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỂM VỀ VIỆC CÔNG NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI LIỆT SĨVÀ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ THƯƠNG BINH NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH BỆNH BINH Căn cứ Nghị định số 28 CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng liệt sĩ và gia đình liệt sĩ thương binh bệnh binh người hoạt động kháng chiến người có công với cách mạng sau đây gọi tắt là Nghị định 28 CP Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Quốc phòng - Công an hướng dẫn một số điểm về việc công nhận và giải quyết quyền lợi đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ thương binh người hưởng chính sách như thương binh bệnh binh như sau A- CÔNG NHẬN LIỆT SĨ VÀ GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH LIỆT SĨ I- TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN LIỆT SĨ Liệt sĩ là người hy sinh thuộc một trong các trường hợp qui định tại Điều 11 Nghị định 28 CP và một số điểm hướng dẫn tại Thông tư này 1- Được công nhận liệt sĩ theo quy định tại khoản 4 Điều 11 bao gồm a- Những người được tổ chức phân công đi làm nghĩa vụ quốc tế mà bị chết trong thời gian làm nhiệm vụ tại các nước trừ trường hợp tự bản thân gây nên hoặc vi phạm pháp luật quy định của cơ quan đơn vị . b- Những người nói tại điểm a trên đây bị mắc bệnh phải đưa về nước điều trị tại bệnh viện nhưng không cứu chữa được mà bị chết có hồ sơ bệnh án điều trị và biên bản xác nhận của bệnh viên hoặc đơn vị về trường hợp tử vong . Những trường hợp bị chết trong khi đi học tập tham quan du lịch an dưỡng chữa bệnh thăm viếng hữu nghị làm việc theo hợp đồng kinh tế khoa học kỹ thuật văn hoá giáo dục. hoặc lao động theo các chương trình hợp tác về lao động với

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT