TAILIEUCHUNG - Thông tư số 01/1998/TT-UBCK

Thông tư số 01/1998/TT-UBCK về phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng do Uỷ ban chứng khoán nhà nước ban hành, để hướng dẫn Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 về phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 01 1998 TT-UBCK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 10 năm 1998 THÔNG TƯ CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁNNHÀ NƯỚC SỐ 01 1998 TT-UBCK NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 48 1998 NĐ-CP NGÀY 11-71998 VỀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG Thi hành Nghị định số 48 1998 NĐ-CP ngày 11-7-1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Uỷ ban chứng khoán Nhà nước hướng dẫn những vấn đề về phát hành cổ phiếu và trái phiếu ra công chúng để niêm yết tại thị trường giao dịch tập trung như sau I- QUY ĐỊNH CHUNG 1. Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau . Cổ phiếu là một loại chứng khoán phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của người sở hữu cổ phiếu đối với tài sản hoặc vốn của một công ty cổ phần . Trái phiếu là một loại chứng khoán được phát hành dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận nghĩa vụ trả nợ bao gồm vốn gốc và lãi của tổ chức phát hành trái phiếu đối với người sở hữu trái phiếu . Cổ phiếu trái phiếu ghi danh là loại cổ phiếu trái phiếu có ghi tên người sở hữu . Cổ phiếu trái phiếu vô danh là loại cổ phiếu trái phiếu không ghi tên người sở hữu . Quyền mua cổ phiếu là quyền dành cho các cổ động hiện tại của một công ty cổ phần được mua một số lượng cổ phiếu trong một đợt phát hành cổ phiếu mới tương ứng với tỉ lệ cổ phần góp vốn của họ . Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường của cùng một tổ chức phát hành theo những điều kiện được xác định trước . Bảo lãnh phát hành là việc tổ chức bảo lãnh phát hành giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục xây dựng và đệ trình hồ sơ xin phép phát hành trước khi chào bán chứng khoán nhận mua chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết. Hoạt động bảo lãnh phát hành chỉ có nghĩa là tổ chức bảo lãnh phát hành bao tiêu chứng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0