TAILIEUCHUNG - Quyết định số 221/2003/QĐ-UB

Quyết định số 221/2003/QĐ-UB về việc phân bổ chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Chính phủ đợt I năm 2003 để xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 221 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 13 tháng 10 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BANNHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÂN BỔ CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG MUA TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ ĐỢT I NĂM 2003 ĐỂ XÂY DỰNG MỘT SỐ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THỦY LỢI quan trọng của đất nước. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị quyết số 414 2003 NQ-UBTVQH11 ngày 29 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 182 2003 QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông thủy lợi quan trọng của đất nước Theo Thông tư số 88 2003 TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182 2003 QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông thủy lợi quan trọng của đất nước Thực hiện Quyết định số 156 2003 QĐ-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu Chính phủ đợt I để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông thủy lợi quan trọng của đất nước và Công văn số 1300 KB-HĐVngày 26 tháng 9 năm 2003 của Kho bạc Nhà nước Trung ương về giao chỉ tiêu phát hành trái phiếu Chính phủ đợt I năm 2003 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá tại Tờ trình số 3849 TCVG-NS ngày 03 tháng 10 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH Điều 1 - Nay giao chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Chính phủ năm 2003 để đầu tư một số công trình giao thông thủy lợi quan trọng của đất nước cho các đơn vị theo các phụ lục đính kèm Điều 2 - Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện Thủ trưởng các sở-ngành thành phố phối hợp với Giám đốc Kho bạc Nhà nước triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền vận động toàn dân mua trái phiếu Chính phủ đảm bảo đạt và vượt mức chỉ tiêu được giao Điều Ủy ban nhân dân các quận-huyện tuyên truyền vận động

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0