TAILIEUCHUNG - Quản lý chất lượng toàn diện : GiớI thiệu về TQM

TQM là một phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng, dựa trên dự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty và của xã hội. | TQM Introduction Giai thieu vd TQM TQM Total Quality Management - Quan ly ch t luong toan dien. TQM la mot phaong phap quan ly cua mot ti chac dinh haong vao chit laong daa tren da tham gia cua moi thanh vien va nham dem lai sa thanh cong dai han thong qua sa thoa man khach hang va lai ich cua moi thanh vien cua cong ty va cua xa hoi. Muc tieu cua TQM la cai tiin chit laong san phim va thoa man khach hang d mac tit nhit cho phep. Dac diim nii bat cua TQM so voi cac phaong phap quan ly chit laong traoc day la no cung cip mot he thing toan dien cho cong tac quan ly va cai tiin moi khia canh co lien quan din chit laong va huy dong sa tham gia cua moi bo phan va moi ca nhan di dat muc tieu chit laong da di ra. Cac dac diim chung cua TQM trong qua trinh triin khai thoc ti hien nay tai cac cong ty co thi dogc tom tit nho sau 1. Chit laong dinh haong bdi khach hang 2. Vai tro lanh dao trong cong ty 3. Cai tiin chit laong lien tuc 4. Tinh nhit thi he thing 5. Sa tham gia cua moi cip moi bo phan nhan vien 6. Sa dung cac phaong phap ta duy khoa hoc nha ky thuat thing ke vaa dung luc . Cac dac trong co ban cua TQM 1. Chit laong daoc tao nen bdi sa tham gia cua tit ca moi ngaoi 2. Chu y din mii quan he voi cac loi ich xa hoi tit ca moi ngaoi diu co loi Updated 15 10 09 Page 1 of 4 TQM Introduction 3. Chú ý đến giáo dục và đào tạo Chất lượng bắt đầu bằng đào tạo và kết thúc cũng bằng đào tạo 4. Dựa trên chế độ tự quản self- control - chất lượng không được tạo nên bởi sự kiểm tra mà bởi sự tự giác 5. Chú ý đến việc sử dụng các dữ liệu quản lý dựa trên sự kiên management by fact 6. Quản lý và triển khai chính sách xây dựng và triển khai hệ thống chính sách trên toàn công ty 7. Hoạt động nhãm chất lượng thúc đẩy ý thức tự quản và hợp tác của người lao động 8. Chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và cải tiến 9. Xem xét của lãnh đạo và đánh giá nội bộ đảm bảo hệ thống chất lượng hoạt động thông suốt và thực hiện chính sách và kế hoạch chất lượng 10. Sử .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    7    0    14-08-2020
2          14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
4    8    0
2    7    0
1    3    0
TÀI LIỆU HOT
13    3    0
1    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
266    5    0