TAILIEUCHUNG - Quyết định số 05/QĐ-TTLK

Quyết định số 05/QĐ-TTLK về việc ban hành quy chế cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ban hành | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 05 QĐ-TTLK Hà Nội ngày 21 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP MÃ CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Quyết định số 189 2005 QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Bộ Tài chính Căn cứ Quyết định số 3195 QĐ-BTC ngày 19 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Căn cứ Quyết định số 87 QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký lưu ký bù trừ thanh toán chứng khoán Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Theo đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký Chứng khoán QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2008. Điều 3. Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Trưởng phòng Đăng ký Chứng khoán và Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . GIÁM ĐỐC Nơi nhận - Như Điều 3 - UBCKNN để b cáo - SGDCKTPHCM TtGdCK HN - BGĐ TTLK - Lưu HCTH Chi nhánh và các Phòng thuộc TTLK. Phương Hoàng Lan Hương QUY CHẾ CẤP MÃ CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN Ban hành kèm theo Quyết định số 05 QĐ-TTLK ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán TTLKCK thực hiện cấp và quản lý mã chứng khoán đối với các chứng khoán đăng ký tại TTLKCK. Việc cấp mã các chứng khoán được TTLKCK thực hiện đồng thời với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán khi tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán tại TTLKCK. 2. TTLKCK chỉ xem xét và cấp mã chứng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0