TAILIEUCHUNG - Quyết định số 321/QĐ-TTGDHN

Quyết định số 321/QĐ-TTGDHN về việc sửa đổi quy chế thành viên giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội do Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NƯỚC NAM TRUNG TÂM giao dịch Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc CHỨNG KHOÁN HÀ Nội - -- Số 321 QĐ-TTGDHN Hà Nội ngày 09 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ THÀNH VIÊN GIAO DỊCH TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Căn cứ Luật Chứng khoán số 70 2006 QH11 ngày 29 6 2006 Căn cứ Nghị định số 14 2007 NĐ-CP ngày 19 01 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Căn cứ Quyết định số 1788 QĐ-BTC ngày 30 tháng 05 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý thành viên QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa Khoản 1 Điều 3 Quy chế thành viên giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 243 QĐ-TTGDHN ngày 12 9 2007 của Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau 1. Là CTCK được cấp phép hoạt động môi giới chứng khoán Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Trưởng phòng Quản lý thành viên Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận - Như Điều 4 - UBCKNN để báo cáo - Lưu QLtV HCTH. GIÁM ĐỐC Trần Văn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0