TAILIEUCHUNG - Cách xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ở công ty

Tiêu chuẩn có nhiều định nghĩa khCó nhiều định nghĩa khác nhau, thay đổi theo thời gian, phản ánh quan điểm khác nhau về tiêu chuẩn Hiện tại, tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) đưa ra một định nghĩa tiêu chuẩn, được nhiều quốc gia, tổ chức công nhận rộng rãi, định nghĩa này như sau: Tiêu chuẩn là tài liệu được thiết lập bằng cách thoả thuận và do một cơ quan được thừa nhận phê duyệt nhằm cung cấp những quy tắc, hướng dẫn hoặc đặc tính cho các hoạt động hoặc kết quả hoạt động. | Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ở Cty XAY DƯNG VÁ ÁP DỤNG TIÊU CHUÁN Ở CONG TY Các vấn đề chung về tiêu chuẩn hoá 1. Các khái niệm cơ bản . Tiêu chuẩn Có nhiều định nghĩa khác nhau thay đổi theo thời gian phản ánh quan điểm khác nhau về tiêu chuẩn Hiện tại tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO đưa ra một định nghĩa tiêu chuẩn được nhiều quốc gia tổ chức công nhận rộng rãi định nghĩa này như sau Tiêu chuẩn là tài liệu được thiết lập bằng cách thoả thuận và do một cơ quan được thừa nhận phê duyệt nhằm cung cấp những quy tắc hướng dẫn hoặc đặc tính cho các hoạt động hoặc kết quả hoạt động để sử dụng chung và lặp đi lặp lại nhằm đạt được mức độ trật tự tối ưu trong một khung cảnh nhất định. . Tiêu chuẩn hoá Khác với tiêu chuẩn định nghĩa về Tiêu chuẩn hoá không thay đổi nhiều về bản chất Tiêu chuẩn hoá là hoạt động bao gồm đưa ra tiêu chuẩn và áp dụng tiêu chuẩn. Định nghĩa đầy đủ của ISO vê Tiêu chuẩn hoá như sau Tiêu chuẩn hoá là một hoạt động thiết lập các điều khoản để sử dụng chung và lặp đi lặp lại đối với những vấn đề thực tế hoặc tiềm ẩn nhằm đạt được mức độ trật tự tối ưu trong một khung cảnh nhất định. 2. Mục đích của tiêu chuẩn hoá Mục đích của tiêu chuẩn hoá đã được thể hiện trong định nghĩa của tiêu chuẩn hoá đó là nhằm đạt tới một trật tự tối ưu trong một hoàn cảnh nhất định . Cụ thể các mục đích đó là a. Tạo thuận lợi cho trao đổi thông tin thông hiểu Phục vụ cho mục đích này là những tiêu chuẩn định nghĩa các thuật ngữ quy định các ký hiệu dấu hiệu để Page 1 of 21 Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ở Cty dùng chung. Ví dụ ký hiệu toán học nguyên tố hoá học ký hiệu tượng trưng các bộ phận chi tiết trên bản vẽ ký hiệu vật liệu. b. Đơn giản hoá thống nhất hoá tạo thuận lợi phân công hợp tác sản xuất tăng năng suất lao động thuận tiện khi sử dụng sửa chũa kinh tê Phục vụ cho mục đích này là các tiêu chuẩn về các chi tiết nguyên vật liệu điển hình như bu lông đai ốc vít đinh tán thép định hình I U L T động cơ hộp đổi tốc bánh răng đai truyền curoa các kích .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT