TAILIEUCHUNG - Bài giảng điện từ 001

Tại sao hai điện tích ở xa nhau trong chân không lại tác dụng được lực bên nhau? Điện trường là một dạng vật chất ( môi trường) bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích Điện trường tác dụng điện lên các điện tích khác đặt trong nó | Bai 3 Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện. Nôi dung Tiết 1 1. Điện trường 1 Môi trường truyện tường tác điện 2 Điện trường II. Cường đô điện trường 1 Khái niệm cường đô điện trường 2 Định nghĩa 3 Vệctờ cường đô điện trường 4 Đờn vị cường đô điện trường 5 Cường đô điện trường cUá môt điện tích điểm Tiệt 2 6 Nguyện lí chông chất điện trường III. Đường sưc điện 1 Hình ánh các đường sưc điện 2 Định nghĩá 3 Hình dáng đường sức cUá môt số điện trường 4 Các đác điềm cUá đường sức điện Bài 3 Điện trường và cường độ điện trường. Đường sưc điện. I. Điện trường 1. Mội trường truyện tường tàc điện Tại sao hai điện tích ở xa nhau trong chan khong lai tac dung đưởc lực lện nhau 2. Điện trường Điện trưởng la mọt dang vạt chất moi trưởng bao quanh điện tích va gan liện vởi điện tích. Điện trưởng tac dung điện lện cac điện tích khac đat trong no II. Cường độ điện trường 1. Khái niệm cường độ điện trường Giả sử có một điện tích điểm Q nam tại điểm O. Một điện tích q đặt tróng điện trường củả điện tích Q. Só sảnh lực Cu-lóng tróng trường hờp q gản Q lực tảc dung có đó lờn F1 vả xạ Q lực tảc dung có đó lờn F2 Fi F2 2. Định nghĩa Cường đó điện trường tải mót điểm lả đải lường đảc trưng chó tảc dụngcủả lực điện trường tải điệm đó. Nó đườc xảc định bảng thường số củả đó lờn lực điện F tảc dụng lện mót điện tích thử q dường tải điệm đó vả đó lờn củả q E F

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
44    5    0
133    5    0
TÀI LIỆU HOT
8    2    0
5    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    7    0