TAILIEUCHUNG - Quyết định 80/2003/QĐ-TTg

Quyết định 80/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2003-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 80 2003 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 4 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 80 2003 QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỏNG THỂ SẮP XẾP ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Quyết định số 58 2002 QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước Căn cứ Chỉ thị số 01 2003 CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tờ trình số 789 BQP ngày 13 tháng 3 năm 2003 về Phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ ý kiến của các Bộ và Ban Kinh tế Trung ương tại cuộc họp thẩm định ngày 10 tháng 4 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2003 - 2005 như phụ lục kèm theo. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Điều 3. Bộ Tài chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Nội vụ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện Phương án nói trên. Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng Đã ký PHỤ LỤC DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC thuộc bộ quốc phòng TIẾN HÀNH

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    6    0    12-08-2020
4    2    0    12-08-2020
523    6    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0