TAILIEUCHUNG - Bài 28: Lăng kính

Có 3 môi trường trong suốt. Với cùng góc tới: -Nếu tia sáng truyền từ ( 1 ) vào ( 2 ) thì góc khúc xạ là -Nếu tia sáng truyền từ ( 1 ) vào ( 3 ) thì góc khúc xạ là Góc giới hạn phản xạ toàn phần ở mặt phân cách ( 2 ) và ( 3 ) là: | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG THPT TRÄN HƯU TRANG Tô VÂT LÝ Giáo án điện tử Vật Lý lớp 11 Giáo viên Nguyễn Văn Tài A V KIỂM TRA BÀI CŨ 4 J-rz Câu 1 Thê nào là phản xạ toàn phần Nêu điều kiện để có phản xạ toàn phần. j2TrA 1 ỉ- z ứ J - Trả lời Phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia sáng tới xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác kiện để có phản xạ toàn phần n2 ni 02 sini - gh . r- Ỵu. . r . Oylí J r r ỉ . i ị . . z- V z- r- i 0 n 0 ứ k k L í Á Câu 2 Có 3 môi trường trong suốt. Với cùng góc tới -Nếu tia sáng truyền từ 1 vào 2 thì góc khúc xạ là 300 -Nếu tia sáng truyền từ 1 vào 3 thì góc khúc xạ lài 450 Góc giới hạn phản xạ toàn phần ở mặt phân cách 2 và 3 là A. 30 1 B. 42 D. Không tính được. . - í - í ó z Ẵ ịẹ. z ó z . x i i tí í

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT