TAILIEUCHUNG - Bài giảng Chương 8- Cân bằng hóa học

General Chemistry Chương 8 Cân bằng hóa học HUI© 2006 General Chemistry: Slide 1 of 48 .Cân bằng hoá học . Phản ứng thuận nghịch & Trạng thái cân bằng hoá học số cân bằng & Mức độ diễn ra | Chương 8 Cân bằng hóa học HUI© 2006 General Chemistry: Slide of 48 General Chemistry Chemistry 140 Fall 2002 Thermochemistry branch of chemistry concerned with heat effects accompanying chemical reactions. Direct and indirect measurement of heat. Answer practical questions: why is natural gas a better fuel than coal, and why do fats have higher energy value than carbohydrates and protiens. Cân bằng hoá học . Phản ứng thuận nghịch & Trạng thái cân bằng hoá học số cân bằng & Mức độ diễn ra của qúa trình hoá học tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học. Nguyên lý Le Chatelier HUI© 2006 General Chemistry: Slide of 48 thuận nghịch & Trạng thái cân bằng HUI© 2006 General Chemistry: Slide of 48 . Phản ứng thuận nghịch Phản ứng một chiều Ví dụ : Chiều p/u : một chiều T P p/u bất thuận nghịch (p/u hoàn toàn) Dùng dấu “ ” : chỉ chiều p/u. thuận nghịch & Trạng thái cân bằng HUI© 2006 General Chemistry: Slide of 48 . Phản ứng thuận

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.