TAILIEUCHUNG - Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong điều kiện áp dụng dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc Nhà nước Liên Chiểu - Đà Nẵng

Trong bài viết "Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong điều kiện áp dụng dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc Nhà nước Liên Chiểu - Đà Nẵng", tác giả đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN trong điều kiện áp dụng các DVC trực tuyến. Việc thực hiện DVC trực tuyến tại KBNN Liên Chiểu đã đem lại nhiều kết quả, song vẫn còn một số tồn tại vướng mắc về hạ tầng, công nghệ; về tổ chức, quản lý cũng như về qui trình, chuyên môn, nghiệp vụ . Mời các bạn cùng tham khảo! | Lê Đức Toàn Lê Văn Giang Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 4 53 2022 95-103 95 4 53 2022 95-103 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong điều kiện áp dụng dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc Nhà nước Liên Chiểu - Đà Nẵng Completing the control of state budget regular expenditures in the condition of applying online public services at Lien Chieu State Treasury - Da Nang Lê Đức Toàna Lê Văn Giangb Le Duc Toana Le Van Giangb Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng a a Socio-Economic Research Institute Duy Tan University 550000 Da Nang b Kho bạc Nhà nước Liên Chiểu Đà Nẵng b Lien Chieu State Treasury 550000 Danang Ngày nhận bài 19 5 2022 ngày phản biện xong 30 5 2022 ngày chấp nhận đăng 10 8 2022 Tóm tắt Thực hiện chủ trương cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành kho bạc từng bước xây dựng kho bạc điện tử hướng tới hình thành kho bạc số trong tương lai gần. Kho bạc Nhà nước KBNN đã đưa các dịch vụ công DVC trực tuyến vào áp dụng trong các hoạt động nghiệp vụ có giao dịch với các tổ chức và cá nhân mà bước đầu là áp dụng với công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước KSC NSNN . KBNN Liên Chiểu là đơn vị trực thuộc KBNN Đà Nẵng đã bắt đầu thực hiện thí điểm DVC trực tuyến từ giữa năm 2018 và triển khai diện rộng từ năm 2019. Việc thực hiện DVC trực tuyến tại KBNN Liên Chiểu đã đem lại nhiều kết quả song vẫn còn một số tồn tại vướng mắc về hạ tầng công nghệ về tổ chức quản lý cũng như về qui trình chuyên môn nghiệp vụ. Trong bài viết này tác giả đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN trong điều kiện áp dụng các DVC trực tuyến. Từ khóa Dịch vụ công trực tuyến Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Abstract In order to implement the policy of administrative reform and modernization of the Treasury Sector and step by step build an electronic treasury towards the formation of a digital treasury in the near future The State Treasury has applied online public .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.