TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu cân bằng dây chuyền may sản phẩm Polo-Shirt

Bài viết Nghiên cứu cân bằng dây chuyền may sản phẩm Polo-Shirt trình bày kết quả nghiên cứu thiết lập bài toán tối ưu cân bằng dây chuyền may sản phẩm dệt kim khi cho trước công suất trên cơ sở khảo sát điều kiện sản xuất thực tế. Đề xuất thuật toán cân bằng dây chuyền may khi cho trước công suất ứng dụng thuật toán Luyện kim từ đó tính toán cân bằng dây chuyền may sản phẩm Polo-Shirt. | P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 SCIENCE - TECHNOLOGY NGHIÊN CỨU CÂN BẰNG DÂY CHUYỀN MAY SẢN PHẨM POLO-SHIRT RESEARCH ON ASSEMBLY LINE BALANCE OF POLO-SHIRT Đinh Mai Hương1 DOI https trong khoa học máy tính để giải quyết bài toán này một TÓM TẮT cách tự động là một nhu cầu thực tế. Cân bằng dây chuyền may có vai trò quan trọng góp phần nâng cao năng suất lao động giảm giá thành sản phẩm may. Bài báo này trình bày kết quả Tác giả Helgeson 3 là người đầu tiên phân tích bài toán nghiên cứu thiết lập bài toán tối ưu cân bằng dây chuyền may sản phẩm dệt kim cân bằng dây chuyền vào năm 1954 trong khi tác giả khi cho trước công suất trên cơ sở khảo sát điều kiện sản xuất thực tế. Đề xuất Salverson 4 lần đầu tiên công bố dưới dạng toán học vào thuật toán cân bằng dây chuyền may khi cho trước công suất ứng dụng thuật năm 1955. Từ đó đã có nhiều nghiên cứu xây dựng bài toán toán Luyện kim từ đó tính toán cân bằng dây chuyền may sản phẩm Polo-Shirt. cân bằng dây chuyền khác nhau như giả định thời gian lớn Kết quả tính toán cân bằng dây chuyền may sản phẩm Polo-Shirt ứng dụng thuật nhất của nguyên công công nghệ phải nhỏ hơn nhịp dây toán Luyện kim cho lời giải tin cậy ổn định khoa học. chuyền mỗi nguyên công chỉ gán cho một vị trí làm việc 5 tác giả Sarker và Shantikumar 6 đã giới hạn nguyên Từ khóa Cân bằng dây chuyền dây chuyền may Polo-Shirt. công bội tối đa là ba. Tuy nhiên các nghiên cứu này chưa ABSTRACT phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế tại Việt Nam. Balancing the sewing line plays an important in improving labor productivity Đã có nhiều công trình nghiên cứu phương pháp giải and reducing the cost of sewing products. This paper presents the results of bài toán tối ưu cân bằng chuyền tác giả Mücella và cộng sự research on setting up the optimal problem of balancing the sewing line of knitting 7 đã áp dụng năm phương pháp Heuristic để cân bằng wear when the given capacity is based on the survey s actual production conditions. dây

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.