TAILIEUCHUNG - Mẫu bảng đối chiếu hạn mức kinh phí

Tài liệu tham khảo Mẫu số F02­3H, Mẫu bảng đối chiếu hạn mức kinh phí | Bộ (Sở): Mẫu số F02-3H Đơn vị : BẢNG ĐỐI CHIẾU HẠN MỨC KINH PHÍ Tháng :. Nguồn kinh phí : Chương :.LoạiKhoản Mục HMKP được phân phối trong kỳ Số kinh phí kỳ trước chuyển sang HMKP được sử dụng trong kỳ HMKP rút ở kho bạc trong kỳ Số nộp khôi phục HMKP HMKP thực nhận HMKP còn dư cuối kỳ Lập, ngày tháng năm Xác nhận của kho bạc Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT