TAILIEUCHUNG - đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 3

cơ cấu truyền động chính có nhiệm vụ nâng, di chuyển và hạ cơ cấu hút chai sao cho chai được hút từ kết chai đưa chai lên bàn chai. Cơ cấu hoạt động có tính chu kì, phụ thuộc vào năng suất yêu cầu mà ta lựa chọn loại truyền động phù hợp. Nguyên lí hoạt động: robot có 2 chuyển động là chuyển động lên-xuống và qua-lại. Để thực hiện các chuyển động này ta sử dụng bộ truyền đai răng dẫn động bằng động cơ servo nếu yêu cầu hoạt động với tốc độ cao | Chương 3 Các cô cấu của máy 1 - Robot Nhiệm vụ cơ cấu truyền động chính co nhiệm vụ nâng di chuyển vâ hâ cơ cấu hut châi sâộ chộ châi được hut từ kết châi đưa châi lền bân châi. Cơ cấu hộât động cộ tính chu kì phu thuộc vâộ nâng suất yểu câu mâ tâ lựâ chộn lộâi truyền động phu hợp. Nguyền lí hộât động rộbột cộ 2 chuyền động lâ chuyền động lền-xuộng vâ quâ-lâi. Đề thực hiền câc chuyền động nây tâ sử dung bộ truyền đâi râng dân động bâng động cơ sềrvộ nều yều câu hộât động vơi tộc độ câộ. created with download the free trial online at professional 4 5 1. khung máy 2. con cháy nôi với cơ cấu náng 3. thánh trước dung để di chuyển ngáng 4. đông cơ-hôp giám tôc 5. bô truyển đái 6. đông cơ-hôp giám tôc created with download the free trial online at professional 2 - Cơ cấu hút chai Là một khay phang trên đó co gan nhiều đầu hút và cơ cấu đươc nói trực tiếp lên tay robot đê thực hiên nhiêm vu hút chai. Tuy nang suất yêu cau mạt bang ma ta bó trí só đau hut trên cơ cấu sộ đau hut cang lơn thì nang suất cang lơn nhưng tay robot cung phai lơn ban chai cung phai lơn . thong thương só đau hut la bói só cua só chai có trong 1 kết. Vi du như bia Sai Gón 1 kết có 20 chai vay só đau hut có thê la 20 40 60 80 . tuy thêó nang suất yêu cau. created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN