TAILIEUCHUNG - “Đảng luôn quan tâm và dõi theo báo chí”

Nhà báo là công cụ của Đảng, thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Đảng- điều thể hiện rõ trong tham luận của ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí- Xuất bản- Ban Tuyên giáo TW | Đảng luôn quan tâm và dõi theo báo chí Nhà báo là công cụ của Đảng thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Đảng- điều thể hiện rõ trong tham luận của ông Nguyễn Văn Hùng Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí- Xuất bản- Ban Tuyên giáo TW Tham luận của ông Hùng nhấn mạnh tính chất công vụ của hoạt động báo chí Nói về một tác phẩm báo chí người đầu tiên bạn đọc nhớ đến là nhà báo. Họ chính là một thành tố quan trọng đầu tiên để làm nên tác phẩm báo chí. Trong các di sản tinh thần để lại cho dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ của dân tộc của Đảng người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam đã có những bài nói bài viết về nghề làm báo trong đó Người đánh giá vai trò của báo chí cách mạng về những người làm báo giáo dục chuyên môn đạo đức nghề nghiệp cho người cầm bút - những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Bác từng nói Tờ báo chỉ là giấy trắng mực đen mà thôi. Nhưng với những giấy trắng mực đen ấy người ta có thể viết những tối hậu thư người ta có thể viết những bức thư yêu đương . Người cũng nói Văn hóa là một mặt trận. Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút trang giấy cũng là vũ khí của bút của các bạn cũng là vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà. . Về cách viết phương pháp luận trong tác nghiệp Bác dặn những người làm báo Chưa điều tra chưa nghiên cứu chưa biết rõ chưa nói chưa viết . Tóm lại với nghề báo Bác đã để lại những lời khuyên răn sâu sắc cụ thể thiết thực dễ hiểu và vận dụng. Trên thực tế đã có rất nhiều nhà báo thành danh nhờ truy rèn nghề nghiệp theo chỉ dẫn của Bác. Để tạo điều kiện tốt nhất cho nhà báo hoạt động song hành với Luật báo chí Đảng đã ban hành một hệ thống các văn bản về công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý báo chí. Nó được coi là cơ .