TAILIEUCHUNG - Phần 9: Hệ thức lượng giác trong tam giác

Tài liệu cung cấp kiến thức giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng về hệ thức lượng giác trong tam giác, kiến thức và bài tập cơ bản cực hay, và một số gợi ý giải các bài toán liên quan. | CHƯƠNG X HÊ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIAC I. ĐỊNH LY HAM sin vA COSIN Cho AABC co a b c lan lượt là ba cạnh đoi diện cua A B C R là bán kính đường tron ngoai tiếp AABC S la diện tích AABC thì 7 - 7 2R sin A sin B sin C a2 b2 c2 - 2bc cos A b2 c2 - b2 a2 c2 - 2ac cos B a2 c2 - c2 a2 b2 - 2ab cos C a2 b2 - Bai 184 Cho AABC. Chưng minh A 2B a2 b2 bc Ta co a2 b2 bc 4R2 sin2 A 4R2 sin2 B 4R2 sin B. sin C sin2 A - sin2 B sin B sin C 1 1 - cos 2A -1 1 - cos 2B sin B sin C 2 2 cos 2B - cos 2A 2 sin B sin C -2 sin B A sin B - A 2 sin B sin C sin B A sin A - B sin B sin C sin A - B sin B do sin A B sin C o A - B B V A - B n - B loai A 2B Cach khac sin2 A - sin2 B sin B sin C s in A - sin B s in A sin B sin B sin C A B A - B A B__A - B 2 cos - sin - .2 sin - co s - sin B sin C 2 2 2 2 sin B A sin A - B sin B sin C sin A - B sin B do sin A B sin C o A - B B V A - B n - B loai A 2B Bai 185 Cho AABC. Chứng minh -- - a 2 _ sinC c2 a2 Tá cO c2 b2 4R2 sin2 A - 4R2 sin2 B 4R2 sin2 C ĩ - cos 2A ĩ - cos 2B 2 2 _ sin2 A - sin2 B _ sin2 C sin2 C _ cos 2B - cos 2A _ -2sin A B sin B - A 2sin2 C 2sin2 C sin A B .sin A -B sin A - B _ sin2 C _ sin C do sin A B sin C 0 . . . A B ĩ Bai186 Cho AABC biet ráng tg tg -------- 2 2 3 Chứng minh a b 2c A B _ A B 1 . n .A . B A B Tá cO tg tg 3sin sin cos cos 2 23 2 2 2 B I do cos l 2 AB 2 2 B 0 cos 0 2 - A B 2sin sin cos cos 2 A - B cos--- B _ _ _B sin sin 2 2 2 A B cos------- 2 - 2 2 A B cos 2 2 _A - B A Bz cos - 2 cos - 2 2 v Mát khác a b 2R sinA sinB A BA - B 4R sin - cos - 2 2 A B A B 8R sin - cos - do 2 2 v 4Rsin A B 4R sin C 2c Cách khác a b 2c 2R sin A sin B 4R sin C . o _ A B_A - B A _ C_C 2sin - cos - 4 sin cos 2 2 2 2 A - B _ c o__ A B A B __ c ì cos - 2 sin 2 cos - I do sin - cos I 2 2 2 2 2 I .A_ B A_ B _A2 B cos cos sin sin 2 cos cos - 2 sin sin 22 22 22 22 .A _B A B 3sin sin cos cos 2 2 2 2 A B tg2 tgI 1 3 Bai 187 Cho AABC chứng minh nếu cotgA cotgB cotgCtạo một cấp sô .