TAILIEUCHUNG - Quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với Bà mẹ " Việt Nam anh hùng"

Tham khảo tài liệu 'quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với bà mẹ " việt nam anh hùng"', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Quyết định trợ cấp ưu đãi hàng tháng hoặc một lần đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày hoàn chỉnh thủ tục trình UBND tỉnh. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Người có công với cách mạng hoặc lập bản khai nộp cho UBND 1. Bước 1 xã phường thị trấn nơi cư trú. UBND xã phường thị trấn lập danh sách kèm toàn bộ hồ sơ 2. Bước 2 . . .X chuyến đến Phòng Lao động - TBXH huyện thành phố. Chủ tịch UBND cấp huyện quận thẩm tra xác minh tổng hợp 3. Bước 3 báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. 4. Bước 4 Chủ tịch UBND tỉnh tổng hợp danh sách đề nghị hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trình Thủ tướng Chính phủ qua Viện thi đua khen thưởng đồng thời gửi về Cục Người có công Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Cục chính sách Tổng Cục chính trị - Bộ Quốc phòng . Các cơ quan Viện thi đua khen thưởng Cục Người có công Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Cục chính sách Tổng Cục Tên bước Mô tả bước chính trị - Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thẩm tra tổng hợp danh sách. Viện thi đua khen thưởng có trách nhiệm trình Chủ tịch nước quyết định tặng truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ban thi đua khen thưởng Trung ương chuyển Quyết định phong tặng truy tặng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh để 5 A . làm căn cứ Quyết định trợ cấp ưu đãi hàng tháng hoặc một lần đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Quyết định phong tặng truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Số bộ hồ sơ 3 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN