TAILIEUCHUNG - LÝ THUYẾT MẠCH - Chương 2. Mạch xác lập điều hòa

Tài liệu tham khảo lý thuyết mạch - Chương 2 - Mạch xác lập điều hòa gửi đến các bạn độc giả tham khảo. | Chương 2. Mạch xác lập điều hòa Biên soạn ThS. Phan Như Quân Chương 2. MẠCH XÁC LẬP ĐIỀU HÒA . QUÁ TRÌNH ĐIỀU HOÀ Biểu diễn hàm điều hòa của dòng điện như sau i t I0 sin at fy A Trong đó - Ỉ0 - I V2 là biên độ giá trị cực đại của dòng điện A là giá trị hiệu dụng A 2 - ữ 2nf rad 5 Tan số góc - f Hertz Hz tần số số chu kỳ T trong 1 giây - T s Chu kỳ tín hiệu thời gian lặp lại - rot ọ rad góc pha - ọ rad pha ban đầu Ví dụ cho 2 hàm điều hoà cùng tần số góc ro i t I0 sin at fy A u t u0sin at qu V Afy Pị - cpu được gọi là góc lệch pha giữa i t và u t . Nếu Aọ 0 i t nhanh sớm pha hơn u t Nếu Aọ 0 i t nhanh trễ pha hơn u t Nếu Aọ 0 i t cùng pha u t Nếu Aọ i t và u t ngược pha nhau Nếu Aọ 2 i t và u t vuông pha nhau BIỂU DIỄN BẰNG SỐ PHỨC . Khái niệm số phức complex c a jb Trong đó a phần thực real b phần ảo image j2 -1 c 4a2 2 độ lớn. arctg argument a Trang 13 Chương 2. Mạch xác lập điều hòa Biên soạn ThS. Phan Như Quân . Biểu diễn số phức . Í. hàm đại số c a jb . hàm mũ c ỊcỊej . hàm lượng giác áp dụng định lý Euler c c cos p j sin P . dạng góc c Ic Afi Một số biễu diễn cơ bản hàm điều hòa về dạng phức 1. i t Im cos at m I Im y 2. i t Im sin at w I Im y . A 2 . r 1 cos2 at Ý i t Im cos at m Im 2 --2 -- I 1 m 2m 22 . 2 . f 1 cos2 at fflp 1 t Im sin at p Im 2-2----- I 1 - L 2m 22 HƯỚNG DẪN SỬ DUNG MÁY TÍNH FX-570MS VỚI SÓ PHỨC Bước Í Chuyển sang chế độ số phức ON - MODE - 2 Bước 2 Nhập số liệu Ví dụÍ Chuyển 3 4j sang dạng góc 3 4 ENG shift dừng lại quan sát kết quả modul 5 shift dừng lại quan sát kết quả góc Kết quả Ví dụ 2 chuyển 2-2j sang dạng góc 2 - 2 ENG shift dừng lại quan sát kết quả modul shift dừng lại quan sát kết quả góc -45 Kết quả Ví dụ 3 Chuyển ngược lại ví dụ 1 5 shift - dừng lại quan sát kết quả số thực 3 shift dừng lại quan sát kết quả số ảo Trang 14 Chương 2. Mạch xác lập điều hòa Biên soạn ThS. Phan Như Quân Kết quả 3 i Ví dụ 4 Chuyển ngược lại ví dụ 1 shift -

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.