TAILIEUCHUNG - THỦ TỤC XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI VỀ THI HÀNH KỶ LUẬT

Mục đích: Hướng dẫn xem xét và khiếu nại việc thi hành kỷ luật đối với CBCNV Công ty và đảm bảo quyền lợi của CBCNV theo qui định pháp luật về khiến nại và tố cáo. | THỦ TỤC XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT VÀ0 KHIẾU NẠI VỀ THI HÀNH KỶ LUẬT 1. Mục đích Hướng dẫn xem xét và khiếu nại việc thi hành kỷ luật đối với CBCNV Công ty và đảm bảo quyền lợi của CBCNV theo qui định pháp luật về khiến nại và tố cáo. 2. Phạm vi Qui định này áp dụng đối với việc xem xét việc thi hành kỷ luật và khiếu nại của CBCNV toàn Công ty. 3. Đinh nghĩa không có. 4. Nội dung Xem xét việc thi hành kỷ luật Toàn bộ các hành vi vi phạm nội qui và qui định của Công ty đều phải lập biên bản theo biểu mẫu mã số 1 BM-TTXLVP. Người lập biên bản có trách nhiệm ghi đầy đủ rõ ràng nội dung vi phạm yêu cầu các bên liên quan ký tên. Trong trường hợp người vi phạm không ký tên thì ghi rõ lý do vào biên bản. Biên bản vi phạm được chuyển cho Trưởng Bộ phận của người vi phạm cho ý kiến xử lý. Người vi phạm có trách nhiệm viết bản tự kiểm cá nhân theo biểu mẫu 2 BM-TTXLVP và chuyển bản tự kiểm cá nhân cho Trưởng bộ phận. Trường hợp mức độ vi phạm chỉ ở khiển trách miệng Trưởng bộ phận nhắc nhở người vi phạm đồng thời giáo dục CNV trực thuộc để tránh sai lầm lặp lại. Sau đó chuyển biên bản vi phạm và biên bản tự kiểm cá nhân cho Phòng HCNS lưu. Trường hợp xét thấy mức vi phạm trên mức khiển trách miệng Trưởng bộ phận triệu tập cuộc họp xem xét kỷ luật. Thành phần cuộc họp gồm Trưởng bộ phận người vi phạm người làm chứng. Trên cơ sở phân tích hành vi nguyên nhân gốc của sai phạm thiệt hại xảy ra. Cuộc họp nghe ý kiến của người làm chứng người vi phạm sau đó tổng kết xem xét mức độ vi phạm lập biên bản cuộc họp theo biểu mẫu 3 BM - TTXLVP. Trưởng bộ phận chuyển biên bản vi phạm bản tự kiểm điểm cá nhân biên bản họp xem xét kỷ luật cho Trưởng phòng HCNS Trưởng phòng HCNS có trách nhiệm xét xét toàn bộ nội dung sự việc lấy ý kiến của người vi phạm người làm chứng. Trên cơ sở đó đề xuất hình thức xử lý vi phạm trình Giám đốc công ty xem xét và ra quyết định xử lý. Trường hợp xét thấy hành vi vi phạm ở mức sa thải thì Trưởng phòng HCNS triệu tậĩp cuộc