TAILIEUCHUNG - Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Phát triển lâm nghiệp Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển lâm nghiệp Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí,. | Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con Thông tin Lĩnh vực thống kê Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục Phát triển lâm nghiệp Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục Phát triển lâm nghiệp Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc giống 1. Bước 1 1 của lô cây con tại Văn thư của Chi cục Phát triển lâm nghiệp. Văn thư nhận hồ sơ trình lãnh đạo Chi cục lãnh đạo Chi cục giao cho Phòng Kỹ thuật kiểm tra nếu đủ thủ tục nhận không đủ 2. Bước 2 . . . thủ tục đề nghị tổ chức bổ sung hồ sơ và viết giấy biên nhận hồ sơ. Phòng Kỹ thuật kiểm tra thực tế đối chiếu với hồ sơ nếu phù 3. Bước 3 hợp thì lập biên bản kiểm tra và trình Chi cục trưởng Chi cục Phát triển lâm nghiệp. Tên bước 4. Bước 4 Mô tả bước Tổ chức đến tại Văn thư Chi cục Phát triển lâm nghiệp nhận Giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh theo mẫu 2. - Thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm cây lâm nghiệp 3. - Biên bản nghiệm thu cây con của cơ sở - Nhật ký theo dõi các công đoạn sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm 4. nghiệp 5. - Hồ sơ theo dõi sản xuất kinh doanh vật liệu giống cây lâm nghiệp Số bộ hồ sơ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN