TAILIEUCHUNG - Đầu máy Diezel – 6

Kỳ vọng toán độ mòn tổng hợp của pittông các loại động cơ đầu máy diezel D9E,D12E(ĐN),D13E và D18E ở các cấp sửa chữa (mm) | Bảng . Kỳ vọng toán độ mòn tổng hợp của pittông các loại động co đẩu máy diezel D9E D12E ĐN D13E và D18E ở các cấp sửa chữa mm D9E SG Cấp ky L km D12E ĐN Cấp RS2 L km D13E SG Cấp ky L km D18E Vinh Cấp RK1 L km VG SS VG SS VG SS VG SS 0 1722 0 1520 0 0754 0 0565 0 2302 0 1825 0 0435 0 0342 0 1630 0 0652 0 2124 0 0390 Bảng . Cường độ hao mòn tổng hợp của pittông các loại động co đẩu máy diezel D9E D12E đN D13E và D18E mm 105 km D9E SG D12E ĐN D13E SG D18E Vinh VG SS VG SS VG SS VG SS 0 0861 0 0760 0 0189 0 0141 0 1151 0 0913 0 0174 0 0137 0 0815 0 0163 0 1062 0 0156 Tỷ lệ VG SS Tỷ lệ VG SS Tỷ lệ VG SS Tỷ lệ VG SS 1 133 1 340 1 261 1 270 Bảng . Độ gia tăng khe hở miệng tổng hợp của xécmăng các loại động co đẩu máy D9E D12E HN D13E và D18E ở các cấp sửa chữa mm . Đẩu máy XMK1 XMK2 XMK3 XMD1 XMD2 D12E L 400B00 km 0 91380 0 65202 0 64277 1 05577 - D18E l km 1 17660 1 04580 1 01818 0 29130 - D9E L km 0 99389 0 78909 - 0 53190 - D13E L km 1 84247 1 14898 1 04862 1 03598 0 90832 Bảng . Cường độ gia tăng khe hở miệng tổng hợp của xécmăng các loại động co đẩu máy D9E D12E D13E và D18E mm 105 km . Đẩu máy XMK1 XMK2 XMK3 XMD1 XMD2 D12E hN 0 2285 0 1631 0 1607 0 2639 - D18E 0 4706 0 4183 0 4073 0 1165 - D9E 0 9939 0 7891 - 0 5319 - D13E 0 9212 0 5745 0 5243 0 5180 0 4542 . ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu hao mòn chi tiết nhóm pittông-xécmăng-xilanh 1- Các giá trị cường độ hao mòn hay quy luật hao mòn theo thời gian làm việc của từng xylanh pittông cường độ gia tăng khe hở miệng của từng xécmăng một cách riêng biệt và các giá trị cường độ hao mòn tổng hợp của chúng trên các loại động co đẩu máy D9E D12E D13E và D18E cho phép phân tích đánh giá và so sánh hao mòn của chi tiết tại những vị trí khác nhau so sánh hao mòn giữa các chi tiết với nhau trong cùng một loại động co và so sánh hao mòn của một loại chi tiết trên các loại động co khác nhau. 2- Các quy luật hao mòn chi tiết hay các thông số về cường

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG