TAILIEUCHUNG - Đề tài " Quản lý chất lượng "

Ngày nay, chất lợng sản phẩm và dịch vụ đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp . Đảm bảo, cải tiến chất lợng và tăng cờng, đổi mới quản lý chất lợng không chỉ thực hiện đợc ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm vật chấtt mà ngày càng đợc thể hiện rộng rãi trong các lĩnh vực dịch vụ nh: Quản lý hành chính, y tế, giáo dục, đào tạo, t vấn . Trong đó dịch vụ quản lý hành chính nhà nớc là lĩnh vực hoạt động do các. | Mở đầu Ngày nay chất lợng sản phẩm và dịch vụ đóng vai trồ quyết định trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp . Đảm bảo cải tiến chất lợng và tăng cờng đổi mới quản lý chất lợng không chỉ thực hiện đợc ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm vật chấtt mà ngày càng đợc thể hiện rộng rãi trong các lĩnh vực dịch vụ nh Quản lý hành chính y tế giáo dục đào tạo t vấn . Trong đó dịch vụ quản lý hành chính nhà nớc là lĩnh vực hoạt động do các tổ chức thuộc hệ thống tổ chức nhà nớc thực hiện. Đây là loại hình dịch vụ phi lợi nhuận nhng nó đóng một vai trồ rất quan trọnh trong việc ổn định và thúc đẩy nền kinh tê phát triển do vậy việc áp dụng ISO 9000 vào quản lý hành chính là nhằm xây dựng một hệ thống hoạt động có chất lợng . Tại Bộ Kê hoạch và đầu t hầu hết mọi thành viên đều cho rằng Qủan lý chất lợng chỉ thực hiện trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm vật chất do đó em chọn đề tài này mong muốn đợc dùng vốn kiến thức đợc học và tích luỹ cung cấp cho các thành viên trong tổ chức hiểu thêm về Quản lý chất lợng và có cái nhìn dúng hơn về nó việc quản lý chất lợng không chỉ thiết yếu đối với những tổ chức kinh doanh dịch vụ mà đối với cả các cơ quan hành chính nhà nớc. I. Quản lý chất lợng và hệ thống quản lý chất lạng ISO 9000 1. Quản lý chất lạng là gì Khái niêm Quản lý chất lợng là những hoạt động chức năng quản lý chung để nhằm xác định chính sách chất lợng mục đích chất lợng và thực hiên chúng bằng những phơng tiên nh lập kế hoạch ổ chức đảm bảo chất lợng cải tiến trong khuôn khổ của hê thống chất lợng. 2. Vai trò của quản lý chất lạng Quản lý chất lợng giữ một vị trí hết sức quan trọng trong công tác quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh. Theo quan điểm hiên đại thì quản lý chất lợng chính là viêc các hoạt động quản lý có chất lợng. QLCL giữ một vai trò quan trọng trong đời sống của nhân dân và sự phát triển hoạt động của một tổ chức. Đối với nền kinh tế Đảm bảo nâng cao chất lợng sản phẩm và dịch vụ sẽ tiết kiêm đợc lao động .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN