TAILIEUCHUNG - Phân lợn có hiệu quả trong nuôi ghép các loài cá chép

Việc tái sử dụng các chất thải hữu cơ trong nuôi cá đáp ứng cả 2 mục đích là làm sạch môi trường và giảm cho phí để sử dụng phân hóa học (chiếm khoảng hơn 50% tổng chi phí). Tuy nhiên, việc sử dụng tùy tiện các loại phân bón trong ao hồ nuôi cá có thể gây ô nhiễm môi trường. | Phân lợn có hiệu quả trong nuôi ghép các loài cá chép Nguồn Việc tái sử dụng các chất thải hữu cơ trong nuôi cá đáp ứng cả 2 mục đích là làm sạch môi trường và giảm cho phí để sử dụng phân hóa học chiếm khoảng hơn 50 tổng chi phí . Tuy nhiên việc sử dụng tùy tiện các loại phân bón trong ao hồ nuôi cá có thể gây ô nhiễm môi trường. Bởi vậy người nuôi cần phải biết các tiêu chuẩn sử dụng chất thải này qua các thông số hóa lý của nước ao hồ để đảm bảo tỷ lệ sống và tăng trưởng cao của cá. Thực nghiệm đã cho thấy phân lợn như một nguồn phân bón tốt dùng cho cá chép ăn không cần thức ăn bổ sung . Nó không làm biến đổi các thông số hóa sinh của nước như độ pH mức ôxy hòa tan và độ kiềm. Hàm lượng các chất dinh dưỡng trong nước photphat và nitrat trong các ao hồ được bón phân lợn cao hơn các ao đối chứng không bón phân chỉ cho ăn bổ sung . Ngoài ra mật độ phù du sinh vật cũng cao hơn đáng kể. Thí nghiệm được thực hiện với bể ximăng diện tích 20m2 độ sâu 1m. Dưới đáy các bể có một lớp đất mỏng. Tất cả các bể được lắp đặt đường ống cấp nước và thải nước. Phân lợn được sử dụng ở mức 18 - 36 tấn ha năm tương ứng với mức 34 5 và 69 0g m2 tuần trong suốt quá trình thử nghiệm . Cá được nuôi theo 2 cách Cách 1 Cho ăn đối chứng không bón phân vào ao. Cách 2 Cá được cho ăn thêm thức ăn chứa 50 cám gạo và 50 bánh dầu mù tạc đã khử dầu ở mức chiếm 2 sinh khối cá. Cả 2 phương pháp bón phân và đối chứng được tiến hành 3 lần. Mỗi bể nuôi thả các loài cá bột khác nhau 2 con m2 Số cá thả gồm 8 cá catla 10 cá trôi Ân 8 mriganl 8 cá chép thường 6 cá trắm cỏ. Trọng lượng của các loài cá tại thời điểm thả giống là cá catla 3 5 -5g cá trôi Ản 5 - 12g mrigal 2 5 - 3g cá chép 2-2 7g cá trắm cỏ 2 2 - 2 7g. Hàng tháng nước trong bể được phân tích vào khoảng 7 - 8 giờ sáng để đo các thông số lí hóa gồm Nhiệt độ độ pH CO2 tự do kiềm phenolphtalein kiềm methdacam và các loại kiềm lượng photphat hòa tan trong nước và nitrat-nitơ. Hàng tháng cũng tiến hành phân tích số lượng và chất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN