TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11166-1:2015

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11166-1:2015 mô tả thông số cho thẻ định danh được định nghĩa trong Điều 4 và việc sử dụng các thẻ này trong trao đổi quốc tế. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với ký tự rập nổi trên các thẻ định danh. Các ký tự rập nổi được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu bằng cách sử dụng các máy in khắc, đọc bằng mắt thường hoặc bằng máy. Tiêu chuẩn xem xét cả khía cạnh con người và máy móc và nêu rõ các yêu cầu tối thiểu. | Nội dung Text Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11166-1 2015 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11166-1 2015 ISO IEC 7811-1 2014 THẺ ĐỊNH DANH - KỸ THUẬT GHI - PHẦN 1 RẬP NỔI Identitication cards - Recording technique - Part 1 Embossing Lời nói đầu TCVN 11166-1 2015 ISO IEC 7811-1 2014 hoàn toàn tương đương với ISO IEC 7811-1 2014. TCVN 11166-1 2015 ISO IEC 7811-1 2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN JTC 1 Công nghệ thông tin quot biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Hiện nay bộ TCVN 11166 ISO IEC 7811 về Thẻ định danh - Kỹ thuật ghi gồm các tiêu chuẩn Phần 1 Rập nổi Phần 2 Sọc từ - Kháng từ thấp Phần 6 Sọc từ - Kháng từ cao Phần 7 Sọc từ - Kháng từ cao mật độ cao Phần 8 Sọc từ - Kháng từ 51 7 kA m 650 Oe Phần 9 Đánh dấu định danh xúc giác THẺ ĐỊNH DANH - KỸ THUẬT GHI - PHẦN 1 RẬP NỔI Identitication cards - Recording technique - Part 1 Embossing 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này mô tả thông số cho thẻ định danh được định nghĩa trong Điều 4 và việc sử dụng các thẻ này trong trao đổi quốc tế. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với ký tự rập nổi trên các thẻ định danh. Các ký tự rập nổi được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu bằng cách sử dụng các máy in khắc đọc bằng mắt thường hoặc bằng máy. Tiêu chuẩn xem xét cả khía cạnh con người và máy móc và nêu rõ các yêu cầu tối thiểu. Tiêu chuẩn này đưa ra các tiêu chí để thẻ hoạt động không đề cập đến lượng sử dụng nếu có thì cần xem xét lượng thẻ trước khi thử nghiệm. Nếu không phù hợp với các tiêu chí quy định thì các bên liên quan nên thương lượng với nhau. ISO IEC 10373-1 quy định các thủ tục thử nghiệm để kiểm tra thẻ so với các thông số được quy định trong tiêu chuẩn này. CHÚ THÍCH 1 Các giá trị số theo hệ đo lường SI và hoặc hệ đo lường Anh trong tiêu chuẩn này có thể được làm tròn do đó giá trị là phù hợp nhưng không chính xác bằng nhau. Có thể sử dụng hệ đo lường khác nhưng không nên dùng lẫn hoặc chuyển đổi lẫn nhau. Thiết kế ban đầu sử dụng hệ thống đo lường Anh. CHÚ

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.