TAILIEUCHUNG - Pathological characteristics of nasopharyngeal carcinoma in Hue Central Hospital

To evaluate the pathological characteristics of nasopharyngeal carcinoma in Hue Central Hospital. This was a retrospective review of all patients seen at Pathology Department, Hue Central Hospital with the diagnosis of nasopharyngeal carcinoma between January 1st 2017 and June 30th, 2018. | Pathological characteristics of nasopharyngeal carcinoma in Hue Central Hospital

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.