TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện cơ chế tài chính trong phòng chống ma túy của lực lượng công an Việt Nam

Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ chế tài chính trong phòng chống ma túy trên cơ sở đánh giá thực trạng cơ chế tài chính trong phòng chống ma túy của lực lượng công an Việt Nam hiện nay. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu luận văn. | Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện cơ chế tài chính trong phòng chống ma túy của lực lượng công an Việt Nam Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete TR NG I H C KINH T QU C DÂN *** Bùi Xuân S n HOÀN THI N C CH TÀI CHÍNH TRONG PHÒNG CH NG MA TÚY C A L C L NG CÔNG AN VI T NAM Chuyên ngành: Kinh t chính tr TÓM T T LU N V N TH C S Hà N i, N m 2007 Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 1 U 1. Tính c p thi t c a tài: Th c hi n ng l i i m i toàn di n c a ng, n n kinh t n c ta ã có nh ng b c phát tri n v t b c làm thay i b m t c a xã h i. Tuy nhiên, bên nh nh ng nh h ng tích c c c a n n kinh t th tr ng, m t trái c a nó i i xã h i c ng di n bi n ph c t p ã làm n y sinh nhi u v n xã h i, trong ó i ph m ma túy và t n n nghi n ma túy, e d a s n nh c a xã h i, s tr ng t n c a dân t c. Theo báo cáo c a các c quan ch c n ng nh : y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng ch ng t n n ma túy, m i dâm, B Công an, B Lao ng - Th ng binh và Xã h i. trong th i gian qua t n n ma túy trong c n c di n bi n r t ph c t p và có xu h ng gia t ng. Hi n nay c n c có h n ng i nghi n có h s ki m soát. N u nh vào n m 1990 trong các tr i giam thu c B Công an qu n lý ch có 250 ph m nhân ph m t i v ma túy/7 v n ph m nhân thì nay ã t ng lên ph m nhân ph m t i v ma túy/ t ng s ph m nhân toàn qu c. Ph n l n ma túy t n c ngoài vào Vi t Nam trên các tuy n biên gi i t li n, ng bi n. Trong nh ng n m qua, công tác phòng ch ng ma túy n c ta ã c ng, các c p chính quy n và toàn xã h i quan tâm. Tuy nhiên, trong công tác phòng ch ng ma tuý, v n còn nhi u v n ph i x lý nh ch a ng n ch n c ma túy t bên ngoài vào Vi t Nam; các c quan ch c n ng m i ch phát hi n, b t gi c t 8 - 10% s ma túy t bên ngoài xâm nh p vào Vi t Nam, công tác ki m soát ti n ch t còn ch a c quan tâm, th m chí nhi u a ph ng còn b buông l ng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.