TAILIEUCHUNG - TCVN 10583-6:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10583-6:2014 quy định các thủ tục có thể áp dụng cho việc đăng ký quá trình ứng dụng và thực thể ứng dụng. Không định danh yêu cầu nào cho Cơ quan đăng ký, do đó các thủ tục này áp dụng cho việc đăng ký tại mọi điểm trong cây định danh đối tượng . Tiêu chuẩn này không bao gồm việc đăng ký các kiểu quá trình ứng dụng và các kiểu thực thể ứng dụng. Không có yêu cầu nào được định danh cho đăng ký như vậy. | Nội dung Text TCVN 10583-6 2014 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10583-6 2014 ISO IEC 9834-6 2005 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LIÊN KẾT HỆ THỐNG MỞ THỦ TỤC ĐIỀU HÀNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ OSI PHẦN 6 ĐĂNG KÝ QUÁ TRÌNH ỨNG DỤNG VÀ THỰC THỂ ỨNG DỤNG Information technology Open systems interconnection Procedures for the operation of OSI registration authorities Part 6 Registration of application processes and application entities Lời nói đầu TCVN 10583-6 2014 hoàn toàn tương đương với ISO IEC 9834-6 2005 TCVN 10583-6 2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN JTC 1 Công nghệ thông tin biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn TCVN 10583 ISO IEC 9834 Công nghệ thông tin Liên kết hệ thống mở gồm các tiêu chuẩn sau đây 1. TCVN 10583-1 2014 ISO IEC 9834-1 2012 Công nghệ thông tin Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký định danh đối tượng Phần 1 Thủ tục chung và các cung trên cùng của cây định danh đối tượng quốc tế 2. TCVN 10583-2 2014 ISO IEC 9834-2 1993 Công nghệ thông tin Liên kết hệ thống mở Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI Phần 2 Thủ tục đăng ký cho kiểu tài liệu OSI 3. TCVN 10583-3 2014 ISO IEC 9834-3 2008 Công nghệ thông tin Liên kết hệ thống mở Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI Phần 3 Đăng ký các cung định danh đối tượng bên dưới cung mức trên cùng do ISO và ITU T quản trị 4. TCVN 10583-4 2014 ISO IEC 9834-4 1991 Công nghệ thông tin Liên kết hệ thống mở Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI Phần 4 Sổ đăng ký của hồ sơ VTE 5. TCVN 10583-5 2014 ISO IEC 9834-5 1991 Công nghệ thông tin Liên kết hệ thống mở Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI Phần 5 Sổ đăng ký xác định đối tượng điều khiển VT 6. TCVN 10583-6 2014 ISO IEC 9834-6 2005 Công nghệ thông tin Liên kết hệ thống mở Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI Phần 6 Đăng ký quá trình ứng dụng và thực thể ứng dụng 7. TCVN 10583-7 2014 ISO IEC 9834-7 2008 Công nghệ thông tin Liên kết hệ thống mở Thủ tục điều hành của cơ quan .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.